Hälso- & sjukvård
Hälso- & sjukvård
Kiswahili
In English

Hälso- och sjukvård

Ett aktivt arbete mot sjukdom och ohälsa är en viktig del av Nduguföreningens verksamhet. När sjukdom präglar vardagen försvåras en redan utsatt situation ytterligare. Och det blir allt besvärligare för den enskilde individen att finna en väg ut ur fattigdomen.


Nduguföreningens insatser för bättre hälso- och sjukvård i Kizaga har två huvudsakliga fokus:

  1. Ökad tillgång till professionell vård av god kvalitet, framförallt genom satsningar på sjukstugan i Kizaga.
  2. Ökad kunskap om sjukdom och ohälsa genom regelbundet återkommande seminarieverksamhet riktad till allmänheten.


Inom målområdet Hälso- och sjukvård arbetar Nduguföreningen för att:

  • Bidra till att en grundläggande hälso- och sjukvård etableras i Kizagaområdet.
  • Bidra till en förbättrad mödra- och barnavård i Kizagaområdet.
  • Öka allmänhetens kunskapsnivå kring utbredda sjukdomars påverkan, samt hur de kan förebyggas och behandlas.


Seminarier om hälso- och sjukvård

Med små ekonomiska medel kan seminarier väcka samtal som faktiskt kan vara livsavgörande. Därför anordnar Nduguföreningen regelbundet seminarier om hälso- och sjukvård. Ofta med särskild inriktning mot HIV/AIDS – ett allvarligt hot mot liv och hälsa i stora delar av Tanzania.


Målet är att förmedla information samt inspirera till gemensamma samtal om vanliga sjukdomars orsak, allvar och hur man kan skydda sig. Genom seminarierna kompletteras etablerade föreställningar med skolmedicinska fakta. Seminarierna leds av medicinskt utbildad personal från trakten. De har väckt stort intresse och har varit populära bland både ungdomar och vuxna.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!


Sjukstugeprojektet

Sjukstugeprojektet drivs gemensamt av flera parter: Nduguföreningen, invånarna i i Kizaga samt lokala och statliga myndigheter i Tanzania. Projektet startade 2005 och är Nduguföreningens hittills största satsning.


Sjukstugeprojektet kan indelas i två faser.

Fas 1

Mellan 2005 – 2008 byggdes en sjukstugebyggnad på grässlätten mellan byn Kizaga och samhället Misigiri. Nduguföreningen bidrog med personalbostäder, elinstallation, leverans av medicinsk utrustning från Sverige och säkrad tillgång till tjänligt vatten från borrade brunnar.

Fas 2

Sedan 2010 pågår projektets andra fas. Målet är att expandera sjukstugan till ett Health Center för att bättre svara upp mot de behov som finns. Lokala myndigheter planerar att utvidga vårdinrättningen och anställa mer personal. Nduguföreningen har åtagit sig att bygga fler personalbostäder. Just nu pågår insamlingen där ditt bidrag kan göra stor skillnad.


Hälsosituationen idag

Hälsosituationen i regionen är för närvarande långt ifrån tillfredsställande. De största medicinska hoten utgörs av diarré, tyfus, malaria, tuberkulos, HIV/AIDS samt en bristfällig förlossnings- och spädbarnsvård. Några av de främsta uppgifterna för sjukstugan är diagnosticering och behandling av infektionssjukdomar samt en förbättrad mödrahälsovård. Dessutom ger sjukstugan ökade möjligheter till förebyggande informations- och vaccinationsarbete.


Vill du veta mer om sjukstugan och satsningen på ett Health Center: läs intervjun med sjukstugans chef Mama Mahayu i medlemsinfo nr 1 2009.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!

Tack till Nduguföreningens företagsvänner: Stonefield Management AB, Jonas Stenfelt,  Boka Juridik, Bo Lindström  samt Amber advokater, Per Håkansson!

Ansvarig utgivare för Ndugu.org är Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt. Allt material är copyright 2019.