Styrelsen
Ndugus styrelse 2023

Styrelsen

Styrelsen är Nduguföreningens verkställande organ och har årsmötets uppdrag att leda föreningens arbete utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet varje år fastställer. När det gäller utvecklingssamarbetet har årsmötet antagit ett styrdokument som, utan tidsbegränsning, anger den övergripande inriktningen för utvecklingssamarbetet.


Styrelsen fattar löpande under året beslut av övergripande karaktär och med ekonomiska konsekvenser. Styrelsen utser också arbetsgrupper och enskilda funktionärer. I praktiken är det ofta dessa som inför styrelsen ansvarar för att genomföra olika delar av verksamheten. Arbetsgrupperna och funktionärerna rapporterar kontinuerligt till styrelsen om sitt arbete. Styrelsen möts omkring 6 gånger per år.


Styrelsen som valdes på årsmötet 2024:

Martin Carlstedt, ordförande

Pia Ottosson Hjelt, vice ordförande

Tiina Nieminen Johansson

Gabrielle Eriksson

Oscar Väpnare

Malin Gyunda

Tove Mejer