Miljövård
Boskapsskötsel

Miljövård

Kizagaborna är beroende av en miljö där man kan odla och boskapen kan beta. Men dagens sätt att leva av naturen får inte äventyra morgondagens förutsättningar för liv. Ekologisk hållbarhet är en grundförutsättning för varje samhälles fortlevnad. Därför är miljövård ett av Nduguföreningens målområden.


Inom målområdet Miljövård arbetar Nduguföreningen för att:

Lokalsamhället, särskilt hushåll och småskaliga jordbrukare, ska verka för en ökad ekologisk hållbarhet.

En ekologiskt hållbar utveckling innebär att ekosystem och naturresurser nyttjas på ett rättvist och hållbart sätt så att tillgång till mat, rent vatten, och energi inte utarmas. Det innefattar även en beredskap att hantera pågående och kommande klimatförändringar på ett hållbart och motståndskraftigt sätt.


Trädplantering

Tiotusentals träd har planterats i Kizaga med omnejd sedan Nduguföreningen påbörjade verksamheten med trädplantering 2002. Men behovet av att fler träd får slå rot är allt jämnt stort då stora delar av områdets trädbestånd avverkats för att användas som brännved. Genom Nduguföreningens trädplantering får behövd växtlighet fäste samtidigt som ett ekologiskt hållbart förhållningssätt till träden sprids bland Kizagaborna.


Varje familj som vill delta i projektet tilldelas ca 20 träd att plantera i anslutning till sin åkermark. Utöver att förhindra att marken utarmas ger nya träd också tillgång till frukt och naturmediciner. Träden underlättar dessutom näringstillförseln till andra odlingar. Familjerna sköter själva om sina träd. Men de får också råd och stöd av föreningens trädansvariga på plats som också kontrollerar att träden inte avverkas.

Träd planteras också i anslutning till sjukstugan och skolor i området.


För endast tio kronor per träd kan du hjälpa till. Du kan beställa ett trädbevis som till exempel kan ges bort som en gåva. Klicka här!


Skogsreservat

Tidigare fanns det stora skogar i Kizagaområdet, men många träd har avverkats. Behovet av brännved är den främsta orsaken till trädfällningen. Bristen på träd ger erosionsproblem, vilket leder till kraftiga sprickor i vegetationen och gör det svårt för annan växtlighet att få fäste. Dessutom gör bristen på brännved det svårt för byborna att få tag på bränsle att elda med.


På initiativ av lokalbefolkningen och lokala myndigheter har Nduguföreningen kompenserat ett antal lantbrukare för att frigöra arealer där skogsreservat upprättats. I dessa grönskande områden är det under flera år framöver otillåtet att avverka träd. På sikt ska planerad och ansvarsfull avverkning göras. Avverkning som inte äventyrar naturområdenas fortsatta liv.


Efter bara några år av vila har växter och djur som varit osynliga under lång tid börjat återvända. Bland annat har kaniner, antiloper och svamp kommit tillbaka som nygamla invånare. Nduguföreningen stöder denna process av omdaning av lokala beteendemönster där nya sätt att se på skogsvård och skogsbruk skapas.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en en gåva. Klicka här!