Årsmötet
Engagerade medlemmar

Årsmötet

Nduguföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Det är här som medlemmarna en gång per år samlas för att granska föregående års arbete och slå fast de ekonomiska och verksamhetsmässiga ramarna för det innevarande året. Årsmötet fattar också beslut om eventuella andra ärenden som styrelsen eller någon medlem väckt. Dessutom är det årsmötets uppdrag att välja ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter, revisorer och valberedning för det kommande året. Nduguföreningens verksamhetsår följer kalenderår och årsmötet hålls under mars månad.


Vill du veta mer om vilka regler som styr föreningen kan du läsa Nduguföreningens stadgar.


Du kan också ta del av verksamhetsberättelse och räkenskapsredogörelse från föregående år, samt aktuell verksamhetsplan och budget.


Revisorerna granskar på årsmötets uppdrag föreningens ekonomiska redovisning och kontrollerar att styrelsen följer föreningens stadgar och övriga årsmötesbeslut.


Revisorer

Maurits Rehn

Pernilla Andersson


Valberedning inför årsmötet 2022

Joakim Persson

Filip Johansson

Lena Kjellberg

Elisifa Mkumbo Carlstedt