Varför inte 90-konto
90-konto

Varför inte 90-konto?

För Nduguföreningen är det centralt att de medel vi samlar in bidrar till att minska fattigdomen i Kizaga. Vi lägger därför stor vikt vid att kvalitetssäkra biståndet, att använda etiska metoder i insamlingen och vi tillämpar stor öppenhet gentemot medlemmar och bidragsgivare. Långsiktigt förtroende är A och O för en förening som vår. Hur kommer det sig då att vi inte har 90-konto?


Ett 90-konto kan tilldelas insamlingsorganisationer som uppfyller de krav Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) ställer. 90-konto används därmed som en slags garanti för att en biståndsorganisation är pålitlig. Nduguföreningen tycker att SFI är en viktig institution för att säkerställa att insamlingar sker utan oskäliga kostnader och på etiskt sätt, samt så att insamlade medel kan kontrolleras och följas upp.


De allra flesta krav som SFI fastslår kan vi med gott samvete säga att vi uppfyller även om vi inte har ett 90-konto. Det är framförallt kravet på en auktoriserad revisor som kontrollerar verksamheten som vi inte uppfyller. Och skälet till att vi inte har en kvalificerad yrkesrevisor är enkelt. Kostnaden för en sådan är förhållandevis stor i relation till vår sammanlagda administrativa budget. Därutöver tillkommer avgifter till SFI som för en liten förening som vår är ganska betydande. Därför har vi valt att hittills inte anlita någon auktoriserad revisor och inte heller ansökt om 90-konto, eftersom vi menar att det i detta skede skulle motverka sitt syfte. I många avseenden ställer vi dock högre krav på oss själva än vad SFI förordar.


Vi säkrar kontroll, förtroende och ändamålsenlighet genom:

- erfarna lekmannarevisorer

- kvartalsvis information till medlemmarna om biståndet och det inre föreningsarbetet, inkl. regelbunden information om ekonomin

- fullständiga årsmöteshandlingar till alla medlemmar

- aktiva årsmöten

- uppmaningar till synpunkter och frågor från medlemmarna

- öppenhet om problem vi möter i utvecklingssamarbetet

- låga omkostnader

- att inga av de insamlade medlen går till omkostnader. Våra medlemsavgifter, som uttryckligen upptas för att användas till omkostnader, utgör Nduguföreningens administrativa resurser. Detta är en betydligt tuffare princip än vad SFI kräver.


Titta gärna igenom vår räkenskapsredogörelse och vår verksamhetsberättelse om du vill ha mer information.


Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta oss.