Utbildning
Skolelever i Kizaga

Utbildning

Utbildning är en avgörande investering i såväl enskilda individer som i ett helt samhälles framtid. Därför är utbildning ett av de främsta verktygen i kampen mot fattigdom världen över. Och därför är arbetet med utbildning ett viktigt område för Nduguföreningen.


Inom målområdet Utbildning arbetar Nduguföreningen för att:

Fler socio-ekonomiskt utsatta barn och unga påbörjar och fullföljer utbildning i primary och secondary school, av god kvalitet. 

God kvalitet innebär till exempel tillgång till relevant skollitteratur, kvalificerade lärare och lämpliga pedagogiska metoder.


Ökad kunskapsnivå hos kvinnor, män, barn och unga om det samhälle de lever i, och därmed stärkta förutsättningar för deras deltagande och inflytande.

Genom ökad kunskap eller bildning stärks även förutsättningar för självbestämmande, försörjning och hälsa.


Fadderverksamheten

Nduguföreningens mest omfattande verksamhet när det gäller utbildning är fadderverksamheten. Tanken är enkel: som fadder i Sverige finansierar Du en eller flera elevers skolgång i Kizagaområdet.


Genom fadderverksamheten kan barn gå i skolan som annars inte haft den möjligheten. För trots att sjuårig grundskola är obligatoriskt och själva utbildningen är gratis i Tanzania behöver eleverna själva stå för skoluniform och material som kan göra det svårt för en del familjer rent ekonomiskt. Dessutom innebär bristen på både lärare och skolor att alla barn inte ens får den allra mest grundläggande skolgång.


Nduguföreningen har fadderbarn både i grundskolan (primary school) och i motsvarigheten till svensk gymnasienivå (secondary school). Upp till årskurs 4 i Secondary school betalas ingen skolavgift men fadderavgiften täcker inköp av skoluniform, skor, skolväska, skrivmaterial och tvål. Som fadder får du ett nyhetsbrev om fadderverksamheten en gång per år.


Föreningen arbetar också för att höja undervisningskvaliteten i Kizagaområdet genom att 100 kronor av varje fadderavgift används till inköp av läromaterial, böcker och möbler till det lokala biblioteket.


Vill du veta mer om hur du kan bli fadder? Klicka här!


Fadderbarnsfonden

Som ett komplement till fadderverksamheten finns också en fadderbarnsfond. Pengarna i fonden fördelas till fadderbarnen efter behov, exempelvis för att betala sjukvårdskostnader om ett barn blir sjukt.Bibliotek

För att höja kvaliteten på utbildningen och öka tillgången på läroböcker och annan litteratur i Kizagaområdet har Nduguföreningen hjälpt till att bygga ett bibliotek. Biblioteket är en mötesplats för utbyte av kunskap människor emellan och en plats för självstudier. Genom biblioteket får också fler elever tillgång till böcker jämfört med om de köpts in till en enskild skola. Biblioteket har byggts av lokalbefolkningen och är tillverkat av lokalt tegel.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!


Seminarier

Inom flera av våra målområden anordnar vi uppskattade seminarier för skolungdomar och vuxna. Exempel på seminarier som hållits är information om hiv/aids, jordbruk och hushållning, och barns rättigheter. Seminarierna är en del i ett arbetssätt som Nduguföreningen använt under en lång tid och en metod som vi ser är kostnadseffektiv, eftersom det kommer många människor till del. Vilka seminarier vi ska erbjuda bestäms årsvis tillsammans med en referensgrupp i området eftersom det är viktigt att det är lokalbefolkningens behov som styr.


Stöd gärna Nduguföreningens arbete genom en gåva. Klicka här!